طراحی فضای سبز

دستورالعمل دیوار سبز در روف گاردن

دستورالعمل دیوار سبز در روف گاردن

دستورالعمل دیوار سبز در روف گاردن اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای دﻳﻮار ﺳﺒﺰ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ، اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روي ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺎر اﺿـﺎﻓﻲ و ﺟﺰﻳﻴـﺎت اﺟﺮایی آن در ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت اﺣﺪاث دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺳـﺎزه ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧـﻮع آن (ﺑﺘﻨـﻲ ﻳـﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰی ) ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ و ﻧﻮع ﻃﺮاحی ﭘﺎﻧﻞﻫﺎی دﻳﻮار ﺳـﺒﺰ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺗﺼـﺎل آن ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ وارده ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮار ﺳﺒﺰ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺮ...

ادامه خواندن ←

نمونه سوالات طراحی فضای سبز ریل تایم آرشیتکت

new-test نمونه سوالات

نمونه سوالات طراحی فضای سبز ریل تایم آرشیتکت گزینه Traain در چه کاربردی در برنامه دارد ؟ الف ) طراحی ساختمان          ب ) طراحی شیب          ج ) طراحی استخر          د ) هیچکدام گزینه Mirro با راست کلیک کردن روی اشکال انتخابی چه کاربردی دارد ؟ الف ) کپی کردن                 ب ) خذف کردن           ج ) قرینه کردن              د ) کپی در فاطله خاص عمل کردن گزینه های undo و redo چیست ؟ الف) بازگشت به عملکرد قبلی و رفتن به همان عملکرد بعد ب ) اتخاب تمام اشکال ج ) باز کردن و بستن صفحه های جدید د ) هیچکدام...

ادامه خواندن ←

ملاقات در طراحی فضای سبز

ملاقات در طراحی فضای سبز

نكات مهم در هنگام ملاقات و  حضور به موقع سر قرار هميشه سر زمان مقرر و ملاقات در طراحی فضای سبز در صورت امكان پنج تا ده دقيقه زودتر از قرار، به محل ملاقات برويد. رسيدن ديرتر از موعد وجهه خوبي ندارد. وقت شناسي و حاضر بودن در محل ملاقات سر زمان مقرر سبب ايجاد حس اعتماد در مشتري می شود. براي اين كار بهتر است صبح روز مقرر يا 30 دقيقه قبل از زمان ملاقات جهت يادآوري با مشتري تماس بگيريد. در صورت رسيدن زودتر از موعد به محل ملاقات اين فرصت را به دست مي‌آوريد كه اطراف خانه گردش...

ادامه خواندن ←

لوازم طراح منظر زمان بازدید

لوازم طراح منظر زمان بازدید

لوازم طراح منظر زمان بازدید ابزار و وسايل مختلفي وجود دارد كه در محل ملاقات بايد به همراه داشته باشيد زيرا با کمک اين وسايل بهتر می توانید اطلاعات مورد نظر خود را در اختيار مشتري قرار دهيد. براي جمع‌آوري و حمل و نقل ساده اين ابزار روشی را انتخاب کنید تا در هنگام ملاقات چیزی از وسایل را فراموش نکرده باشید. ملاقات حضوري با مشتري a) ظاهر حرفه‌اي. b) ملاقات حضوري اوليه بايد در محل زندگی مشتري و در هنگامي كه هر دو نفر حضور دارند صورت پذيرد. طرّاح بايد حدود يك ساعت براي توضيح كاتالوگ كارهاي قبلي خود و...

ادامه خواندن ←

ملاقات در فضای سبز

meet-in-landscape-design ملاقات در طراحی فضای سبز

ملاقات اولیه در طراحی فضای سبز، اولين نشست با مشتري است تا در مورد طرح موجود در ذهن مشتري و سرويس‌دهي و چگونگی انجام آن صحبت شود. در اين جلسه نه تنها مشتري با طرّاح صحبت كرده و آشنا مي‌گردد بلكه طرّاح نيز مشتري را ديده و با او آشنا مي‌شود. ممكن است طرّاح پس از صحبت با مشتري اينگونه نتيجه‌ گيري كند كه در صورت كار با اين مشتري ممكن است در دريافت حق‌الزحمه دچار مشكل شود و يا طرح پيشنهادي مشتري سخت و مشكل باشد که در صورت ایجاد چنین وضعیتی پس از پايان ملاقات تصمیم می گیرد...

ادامه خواندن ←